درنگ

تمام عمر می‌خواستم کسی شوم ، اما حالا که کسی شدم خودم نیستم.

  

 

وین دایر