درنگ


از کنار شر باید گذشت، یا بهتر بگویم باید سر خورد و رد شد.


رضاکیانیان