درنگ

هر انسان معمولی 3 سال از عمر خود را در توالت می گذراند.