درنگ

راز شادکامی، رویارویی با این واقعیت است که جهان وحشتناکِ وحشتناکِ وحشتناک است.

برتراند راسل