درنگ

حباب یا [ لحظه‌ی تقسیم بغض]

با سرعتی دلهره آور علاقه‌مند می‌شود
تمامی دیالوگ‌های بالیوود را مرور می‌کند
و خویشتن‌اش را در آعوش‌ات رها می‌کند

و با طلوع خورشید،
از نو حافظه‌اش را می‌انبارد.