درنگ

تق دیر!

وقتی خوب ویران شدی ،
تلاش برای جمع کردن همه چیز ،
ارزش دارد.