درنگ

لازانیا ، فلسفه ، عشق ، و آقای پسردایی

گاه فکر می‌کنم کسی درون قلبم ایستاده و از آن‌جا صحبت می‌کند:

 

لقمه ای که بزرگتر از دهنت باشه
تو گلوت گیر میکنه
اونوقت هرچی هم که مشت و لگد بزنی
نه پایین میره
نه بالا میاد
نه می‌کشد ات
نه آرومت میزاره

این یک فلسفست
یک حقیقت به زبان ساده
در مورد هر چیزی هم مصداق داره
چه عشق باشه
چه لازانیا