درنگ

....

من دیوونه‌ام
مدرک هم دارم
نیگام کن....