درنگ

اطلاعیه


این پیکر نیمه جان چنذ وقتی از کار افتاده و بی رمق افتاده بود. دوباره قرار است زنده شود.