درنگ

برای او [ که هیچ چیز نمی فهمد]بیهوده پروار شدی، کمتر خورده بودی بیشتر می ماندی.