درنگ

علی مطهری از تقلب آشکار باهنر در روز رای اعتماد به صادق محصولی میگوید

ضبط در دانشگاه شهید بهشتی (اگر سرعتتان پایین است از دقیقه۱:۴۰ به بعد ببینید)