درنگ


-شما هم روی دو پا راه می رین و روی کره زمین زندگی میکنین؟

-بعله قربان.

- آقا مشتاق دیدار، از آشنایی تون خوشوقتم.