درنگ

 

بازهم غافلگیر شدم!
مگه مبشه اینقدر مهربون بود؟