درنگ

.

بالاخره اینجا به همت گروهی و پشت گرمی یک دوستی دیرینه راه افتاد.

قرار است جایی باشد که همه در آنجا آسان بنویسند و آسان نقد بشوند و از کنار هم بودن و با هم به جلو رفت لذت ببرند.

                                    

 نیمکت را از دست ندهید.