درنگ

...

چیزی ،جز زنجیرهایم، برای از دست دادن ندارم.