درنگ

همچو موری من در این خرمن خوشم       تا فزون از خویش باری می‌کشم