درنگ

:خدا که وجود دارد،نه؟
:می‌ترسم که نباشد، نبودنش گاهی خیلی اسباب دردسر است.