درنگ

سنگ‌دل تر
رئوف‌ تر
دل‌تنگ‌ تر
کوچک‌تر

شده ام.