درنگ

تنها‌ترین آوارگی‌ام را آغاز می‌کنم

با احساس و فراغت
با تصمیم جهان آشتی خواهم کرد.

عرفان بزگ‌وار
معنویت رقیق و دوست داشتنی

بفرمایید
جان‌ام نثارتان.