X
تبلیغات
زولا

درنگ

این [دوپا]

چرخ روزگار مسیری دیگر‌گونه آغاز کرد
چشمه‌ها پر آب شد
جوانه‌ها سر برآورد
دشواری از میان رفت

... و توهم درایت
همچنان ادامه داشت.