درنگ

کیک و شمع و فوت

این طفلک من دو ساله شده و من به جای اینکه دستی به سر و گوشش بکشم ، نوازش‌اش کنم و قربان صدقه‌اش بروم حتا template بد رنگ و کج و کوله‌ی بلاگ‌اسکای را هم برایش عوض نکرده‌ام.
بد‌جور دوست‌اش دارم.