درنگ

تثلیث از نوع دیگر

در دنیا سه دلیل عمده می‌تونه وجود داشته باشه که آدم به خاطرش با وجود خرتوخری مضاعف  محیط دور و بر احساس خوشبختی کنه:


۱-داشتن یه وقت قلمبه برای مطالعه و حال کردن با خودت.
۲-پیدا کردن راهی برای عبور از فیلتر که اگه[به قول حسین درخشان] عمو‌فیلترباف بفهمه از دماغ تا ماتحت‌اش می‌سوزه.
۳-داشتن دوستایی که جدایی‌شون بغض به گلوت می‌آرن.

 

 

اجالتن هر سه رو دارم!