درنگ

مرگ بر دانمارک،فرانسه،انگلیس

 

پدر بزرگم تعریف می‌کرد که اوایل انقلاب در شیراز از بلند‌گو این شعار پخش می‌شد:
!yankee go home
و مردم تکرار می‌کردند:
تانکی....هو....هو.