درنگ


علم به مثابه کالای لوکس روشن‌فکری یا (چه کسی از فکر خدا آگاه است؟)
آدم کف دست اش را که بو نکرده...یک مرتبه یک اتفاق غریب اجتماعی رخ می دهد همه‌ی کسانی‌که ادعایی در اهل مطالعه و شناغت بودن دارند هیچ توجیه و منطقی برای آن نمی‌یابند.کمی می‌گذرد و مسابقه‌ی تحلیل بین اندیشه‌ورزان شروع می‌شود....اول سر و کله‌ی تحلیل‌های ناپخته پیدا می‌شود و کمی بعد...کم کم تحلیل ها پخته تر می شوند و ظاهری کاملن موجه به خود می‌گیرند؛ولی باز هم اتفاق جدیدی رخ می‌دهد و باز هم بازی «ناتوانی در پیش‌بینی-مسبقه‌ی تحلیل-پختگی ظاهری» تکرار می‌شود.انگار ابدن قرار نیست که این داده‌ها به کار بیایند.
مثال روزش را هم بگیرید همین انتخابات...و همه جور ناتوانی که در پیش‌بینی رفتار توده‌ها انجام می‌شود.
دوستی می‌گفت:«رفتار حرفه‌ای این است که اظهار نظر ننمایی.»

******************************
چرخ امروز:
»  search کلمه‌ی ایران در یاهو
»  مسئله‌ی گلد کوئیست
»  راهپیمایی در حمایت از گنجی
»  قطعنامه پایانی تجمع بزای آزادی گنجی 
» رییس پلیس جدید ایران 
» حکومت یک روزه‌ی زنان 
» شکنجه در آگاهی ایران؟